Заповніть анкету

Персональна інформація

Дані громадянина

Контактна інформація
1. НАДАННЯ ПОЗИКИ

1.1. Ці Умови розроблені відповідно до чинного законодавства Республіки Кіпр і є невід'ємною частиною Договорів споживчої позики, що укладаються Kviku Holding Ltd (далі по тексту - Кредитор) з особами, які бажають отримати позику в Kviku Holding Ltd (далі по тексту - Позичальники).

1.2. До отримання позики у Кредитора Позичальник зобов'язаний ознайомитися з цими Умовами, Правилами надання та обслуговування позик Kviku Holding Ltd і надати Кредитору згоду на обробку його персональних даних, після чого Позичальник розміщує на сайті Кредитора заявку на надання позики, де вказує необхідні дані для отримання позики.

1.3. Потенційний Клієнт, погоджується, що Кредитор здійснює обробку його персональних даних, які він вільно, самостійно і в своєму інтересі передає Кредитору через Сайт, в SMS-повідомленнях, усно і письмово з використанням будь-яких засобів зв'язку.При цьому під обробкою персональних даних розуміється вчинення будь-якої дії (операції) або сукупності дій (операцій) з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), включаючи передачу третім особам (в тому числі, юридичним особам), що діють на підставі агентських договорів чи інших договорів, укладених ними з Кредитором, в тому числі, в разі невиконання та / або неналежного виконання зобов'язань Клієнтом за Договором позики з метою здійснення цими особами дій, спрямованих на стягнення простроченої заборгованості за договором), знеособлення, блокування, видалення і знищення персональних даних, а також на транскордонну передачу даних.

1.4. Потенційний Клієнт погоджується, що Кредитор має право запитувати і отримувати звіт про нього з будь-яких бюро кредитних історій, в тому числі із залученням третіх осіб. Право вибору бюро кредитних історій надається Кредитору.

1.5. У разі схвалення заявки Позичальника Кредитор направляє йому пропозицію (далі по тексту - Оферта) укласти Договір споживчої позики (далі по тексту - Договір позики).

1.6. Оферта визнається акцептованою Позичальником у разі, якщо протягом 1 (одного) робочого дня з дня направлення Позичальнику Пропоновані можливості Позичальник підпише її спеціальним кодом (простим електронним підписом), який він отримав в SMS- повідомленні від Кредитора.

1.7. У разі акцепту оферти протягом 5 (п'яти) робочих днів Сума Позики перераховується на банківський рахунок або на карту Позичальника, готівкою не видається.

1.8. Акцептуя Оферту Позичальник зобов'язується виплачувати Кредитору таку суму позики і нараховані на неї відсотки (за ставкою, вказаною у Індивідуальних умовах Договору споживчої позики) за користування позикою в розмірі та строки, передбачені цими Умовами.

1.9. Акцептуя Оферту Позичальник підтверджує, що ознайомлений, розуміє повністю, згоден і зобов'язується неухильно дотримуватися Індивідуальних умов договору споживчої позики, Загальних умов договору споживчої позики Kviku Holding Ltd, Правил надання та обслуговування позик Kviku Holding Ltd, що є складовими частинами Договору споживчої позики.

2. УМОВИ ПОЗИКИ

2.1. Відсотки за користування позикою будуть нараховуватися на суму Позики від дня, наступного за днем ​​отримання позики, і до дати погашення повної суми Позики. При цьому днем ​​отримання позики вважається день списання грошових коштів (Суми Позики) з розрахункового рахунку Кредитора.

2.2. При розрахунку відсотків за користування позикою, кількість днів у році приймається рівним 365/366.

2.3 Для розрахунку суми Заборгованості за користування Позикою відсотки будуть нараховуватися за ставкою, зазначеною в Індивідуальних умовах споживчого позики.

2.4. У разі відсутності оплати у встановлений термін на суму Позики будуть продовжувати нараховуватися і підлягають сплаті відсотки в розмірі, передбаченому п. 2.3 цих Умов, з дня, коли сума Позики повинна була бути повернута, до дня її повернення Кредитору.

3. ПОВЕРНЕННЯ СУМИ ПОЗИКИ

3.1. Повернення суми Позики повинно здійснюватися відповідно до Графіка платежів, визначеним пунктом Індивідуальних умов Договору споживчої позики.

3.2. Дострокове погашення Позики здійснюється відповідно до Загальних умов договору споживчої позики Kviku Holding Ltd і Правилами надання та обслуговування позик Kviku Holding Ltd.

3.3. Позичальник приймає на себе ризики затримки платежів при перерахуванні грошових коштів на користь Кредитора через третіх осіб.

3.4. Моментом повернення позики буде вважатися зарахування суми заборгованості на розрахунковий рахунок Кредитора.

3.5. Кредитор спрямовує кошти на погашення заборгованості за Договором позики в такій черговості:

3.5.1. заборгованість за відсотками;

3.5.2. заборгованість по основному боргу;

3.5.3. неустойка (пеня) у розмірі, визначеному відповідно до п.12 Індивідуальних умов договору споживчого позики;

3.5.4. відсотки, нараховані за поточний період платежів;

3.5.5. сума основного боргу за поточний період платежів;

3.5.6. витрати Кредитора, пов'язані з погашенням зобов'язань Позичальника за Договором позики;

3.5.7. інші платежі, передбачені Договором позики.

3.6. Справжнім Позичальник надає Кредитору згоду (попередній акцепт) на списання Кредитором з банківської карти Позичальника, яка була використана для передоплати, часткового погашення, продовження або отримання позики, грошових коштів для погашення заборгованості Позичальника за Договором позики у випадках, якщо на дату платежу за Договором позики від Позичальника не було здійснено погашення.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. У разі порушення Позичальником встановленого терміну платежу по Кредиту, Кредитор має право вимагати сплати неустойки у фіксованому розмірі.

4.2. Сплата неустойки не звільняє Позичальника від виконання зобов'язань по поверненню позики і відсотків за користування позикою.

4.3. У разі затримки Позичальником погашення Позики більш ніж на два тижні, Кредитор має право звернутися в колекторське агентство для стягнення заборгованості в досудовому порядку або звернутися до суду за захистом своїх порушених прав та законних інтересів.

4.4. Кредитор, на свій розсуд, може поступитися третій особі, яка не має ліцензії на здійснення банківських операцій, свої права вимоги шляхом укладення договору оплатного відступлення прав (цесії). Позичальник справжнім погоджується, що третя особа, якій можуть бути відступлені права вимоги за договором цесії, має право запитувати і отримувати звіт про Позичальника з будь-яких бюро кредитних історій.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути між Кредитором і Позичальником, передаються на розгляд суду.

5.2. Вимоги до Кредитору можуть бути передані до суду за правилами підсудності, встановленими законодавством Республіки Кіпр.

5.3. Претензійний порядок розгляду спору не передбачений.

5.4. У разі невиконання Позичальником зобов'язань і звернення Кредитором в судові органи, може бути використана процедура стягнення Заборгованості (суми основного боргу, відсотків і неустойки) в порядку видачі судового наказу.

5.5. Сторони погодили, що адреси, вказані ними в Договорі позики визнаються і декларуються Сторонами, як легітимні адреси, які можуть бути використані Сторонами як адрес для здійснення листування за Договором позики, направлення повідомлень один одному при процедурі позасудових / судових суперечок, а також виключають в надалі право однієї із Сторін посилатися на неможливість отримання кореспонденції за вказаною адресою (в тому числі, але не обмежуючись, кореспонденції, що спрямовується по позасудовим / судових спорів та судових розглядів).

60 сек